Strona: Regulamin / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Regulamin

REGULAMIN
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO TRANSPORTOWCÓW POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 
1.       Koło nosi nazwę:
" STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO TRANSPORTOWCÓW POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ".
2.       Koło działa przy:
Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.
3.       Celem Koła jest:
umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat: "Kierunki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego ".
4.       Cele powyższe Koło realizuje poprzez:
udział w badaniach naukowych prowadzonych w KSSiT,
organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,
nawiązywanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi, które prowadzą studia o kierunku motoryzacyjnym,
organizowanie wyjazdów na salony i wystawy samochodowe.
5.       Członkiem zwyczajnym Koła może być:
każdy student Politechniki Rzeszowskiej zainteresowany prowadzoną problematyką.
6.       Członkami honorowymi Koła mogą być:
absolwenci PRz lub nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Koła.
7.       Członkostwo nabywa się na mocy decyzji zarządu Koła.
8.       Członek Koła ma prawo do:
czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
korzystania z pomocy pracowników jednostki, przy której działa Koło,
udziału w walnym zebraniu,
czynnego i biernego prawa wyborczego.
9.       Członek Koła ma obowiązek:
przestrzegać postanowień regulaminu Koła oraz uchwał jego organów , terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
10.   Członkostwo ustaje na skutek:
wykluczenia dokonanego (za zgodą opiekuna naukowego) w drodze uchwały walnego zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania sprzecznego z regulaminem, statutem PRz lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PRz,
wykreślenia dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PRz lub na wniosek samego członka.
11.   Organami Koła są:
zarząd liczący 3 osoby,
walne zebranie,
opiekun naukowy.
12.   Zarząd jest wybierany przez walne zebranie na okres 1 roku akademickiego.
13.   Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Koła wobec władz uczelni,
organizowanie i kierowanie pracą Koła,
wykonywanie uchwał walnego zebrania.
14.   Do kompetencji walnego zebrania należy:
określenie kierunków pracy koła,
wybór oraz wcześniejsze- za zgodą opiekuna naukowego- odwołanie zarządu,
zatwierdzanie wystąpień zarządu do władz uczelni lub organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania uczelni.
15.   Walne zebranie zwołuje zarząd przynajmniej jeden raz w roku.
Nadzwyczajne walne zebranie zwołać może również opiekun naukowy na wniosek 10% członków.
16.   Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
17.   Do kompetencji opiekuna naukowego Koła należy:
zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
rozstrzyganie sporów członkowskich,
reprezentowanie koła poza uczelnią,
zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.
18.   Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, statutem PRz oraz gdy naruszają powagę oraz interes uczelni.
19.   Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
20.   Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze:
środków finansowych wyodrębnionych przez uczelnię z jej budżetu,
środków adresowanych na Koło, a przekazanych przez fundatorów na konto uczelni,
wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami.
21.   Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
uchwały walnego zebrania,
decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego lub samorządu studenckiego, gdy działalność Koła przynosi szkody uczelni,
wykreślenia z rejestru, gdy zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z rejestrem kół naukowych,
decyzji Rektora na skutek działalności Koła niezgodnej z celem określonym w regulaminie.
22.   Regulamin ulega zmianie na wniosek zarządu uchwalony przez walne zebranie, zaopiniowany przez opiekuna naukowego oraz zatwierdzony przez Rektor